Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Informujeme občanov, že na Suchovskej ulici je poškodené vodovodné potrubie a 28.4.2023 /piatok/ bude prebiehať jeho oprava. Približne od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude odstavená voda v celej obci.

Oznamy

Zobrazené 181-210 z 296
dezinfikovanie priestorov

Dezinfikovanie verejných priestorov!

Dátum: 1. 10. 2020

V rámci opatrení voči COVID-19 obec pravidelne vykonáva dezinfikovanie autobusových zástavok, multifunkčného ihriska, hracích prvkov, lavičky a kontajnery pri obecnom úrade ako i herné zostavy v MŠ.

Dezinfikovanie vykonáva pravidelne, bezplatne člen Dobrovoľnej záchrannej brigády civilnej ochrany a zároveň člen Dobrovoľného hasičského zboru Bohdanovce nad Trnavou Mgr. Juraj Janček, PhD.

Veľké ĎAKUJEME!!!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020,2021

Dátum: 23. 9. 2020

dokument

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zb. Trnava

Dátum: 26. 6. 2020

Ochrana úrody pred požiarmi v r. 2020 - oznámenie

MDD

MDD 2020

Dátum: 1. 6. 2020

Milé deti ..... prajeme Vám všetkým krásne prežitie dnešného Medzinárodného Dňa Detí. Všetci sme sa tešili, že tak ako minulý rok, tak aj tento rok zažijeme spoločne v našej obci neopakovateľné chvíle, plné radosti, hier a nevšedných zážitkov. Opäť sme boli odhodlaní posunúť latku kultúrneho programu v Šelpiciach na vyššiu úroveň. Zo známych dôvodov však naše plány nemôžeme uskutočniť v plánovanom rozsahu a preto sa musíme tento rok zaobísť bez spoločnej oslavy MDD a oslavy sa NEUSKUTOČNIA. Veľmi nás to mrzí no nemusíme byť všetci smutní. Už teraz plánujeme pre Vás mnoho náhradných programov a podujatí počas letných prázdnin. Budú to jedinečné zážitky na ktoré sa môžete naozaj už teraz tešiť. Budú to prekvapenia, ktoré budeme spoločne postupne odhaľovať

:-) ..... Tešíme sa na Vás .... Za kultúrnu komisiu v našej obci Ivan Slezák.

Usmernenie hl.hygienika,Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 20. 5. 2020

dokument

Oznámenie a vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Dátum: 29. 4. 2020

dokument

Zápis detí do MŠ Šelpice na Šk. rok 2020/2021

Dátum: 28. 4. 2020

oznam+dokumenty

oznam

Poplatky - OZNAM!

Dátum: 21. 4. 2020

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad doporučujeme uhrádzať priamo na bankový účet obce :Prima banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0010 7615 8001.
Občania, ktorí takú možnosť nemajú najmä starší ľudia môžu prísť zaplatiť poplatky každý pondelok a stredu od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Vstupovať bude možné iba po jednom na vyzvanie zodpovedného zamestnanca úradu. Samozrejme, vstup je povolený iba s rúškom či inou vhodnou ochranou tváre, ochranou rúk, pri dverách bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR 20.04.2020

Dátum: 20. 4. 2020

oznam

Nebezpečenstvo požiarov -výstraha

Dátum: 14. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava od 9.4.2020 do odvolania.
Fyzickým osobám sa zakazuje:
- Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 7. 4. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme, že v dňoch 6.4.2020 - 9.4.2020 prebieha rekonštrukcia multifunkčného ihriska za KD.

Dezinfekcia verejných priestorov v obci!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že dňa 7.4.2020 bola v obci vykonaná dezinfekcia verejných priestorov ako: autobusové zástavky, priestor pred obchodom, smetné nádoby,nádoby na separovaný zber pri KD, detské zostavy a zostava na cvičenie pri KD.

Ochrana lesov pred požiarmi!

Dátum: 6. 4. 2020

opatrenia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 1. 4. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-48/2020 o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 952/3 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

MŠ ŠELPICE - OZNAM!

Dátum: 1. 4. 2020

Materská škola v Šelpiciach oznamuje, že v čase od 30.04.-31.05 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy.
O spôsobe a termínoch podávania žiadostí súvisiacich so zápisom Vás budeme vopred informovať prostredníctvom webovej stránky Obce Šelpice.
Mgr.Michaela Dlábiková
riaditeľ MŠ

OZNAM - ZŠ s MŠ Bohdanovce, MŠ Šelpice

Dátum: 27. 3. 2020

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou a v MŠ Šelpice je prerušené až do odvolania.

Prosíme žiakov i rodičov, aby sledovali web stránku školy, najmä: DÚ a ALF, kde im budú zadávané úlohy. Od pondelka bude vzdelávanie prebiehať v domácom prostredí.
Zároveň žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, aby zodpovedne plnili nariadenia a opatrenia.
Ďakujeme!
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1XEcdfc4LJ0apF5W2hGWjKBp1LEbMP3YAnSFqoVncs-8zlGlVwf4o1d3M

Opatrenia Covid19

Opatrenia Covid19

Dátum: 25. 3. 2020

foto

Distribúcia ochranných rúšok v obci Šelpice

Dátum: 20. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že ochranné rúška v našej obci postupne distribuuje do každej domácnosti zástupca starostky p. Ivan Slezák a poslanec Miroslav Vadovič.
V prípade ak by nejaká domácnosť nedostala, kontaktujte starostku obce na tel.č. 0911 341 347, Obecný úrad 033/5529103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Týmto Vás žiadame o značnú trpezlivosť!!!

OZNAM FCC Trnava

Dátum: 20. 3. 2020

dok.

OZNAM občanom, ktorí potrebujú pomoc!!!

Dátum: 20. 3. 2020

OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC!!!

Obec Šelpice vyzýva tých občanov, ktorí potrebujú pomoc so zadovážením základných nákupov v potravinách alebo lekárni nech sa obrátia na obecný úrad:
telefonicky: 0911 341 347, 0911 387 172,
033/55 29 103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Oznam sa týka ľudí v povinnej, dobrovoľnej karanténe a starších občanov.

Občania v karanténe-OZNAM!!!

Dátum: 20. 3. 2020

Dôrazne žiadame občanov, ktorí sú povinne alebo dobrovoľne v karanténe, aby okamžite kontaktovali starostku obce na tel.č. 0911 341 347, nahlásili sa mailom na administrativa@selpice.eu, alebo telefonicky na Obecnom úrade na tel.č. 033/5529103.
Mali viditeľne označený zvonček na dome alebo byte.


Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy, nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona vo výške 1 650,-€,
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Opatrenia Covid 19

Dátum: 18. 3. 2020

Opatrenia Covid 19

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Šelpice

Dátum: 13. 3. 2020

úradný dokument

Obecný úrad - OZNAM!!!

Dátum: 13. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení a zníženia rizika infekcie Corona vírusom - COVID19 bude obecný úrad až do odvolania pre verejnosť zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku obce na tel. č. 0911 341 347,0911 387 172 033/5529103
mailom: starosta@selpice.eu
administrativa@selpice.eu
ekonomka@selpice.eu
Stavebné ohlásenia, žiadosti, podnety, iné dotazy môžete dať do poštovej schránky.

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa, komunálny odpad a nájom za byt, je momentálne možné uhradiť len bankovým prevodom na účet obce SK19 5600 0000 0010 7615 8001.

O ďalšom režime stránkových hodín Vás budeme vopred informovať.

Ružena Opálková
starostka obce

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.111

Dátum: 13. 3. 2020

Uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie

Úrad verejného zdravotníctva SR - Rozhodnutie,Preventívne opatrenia koronavírus!!!

Dátum: 11. 3. 2020

oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 10. 3. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 1 ks lipy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku parc. č. 538/2 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-25/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 4 ks jablone - rastúcich na pozemku parc. č. 968 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-36/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks smreka strieborného - rastúcich na pozemku parc. č. 113/5 v k. ú Šelpice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Zberový dvor

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že prevádzka zberového dvora začína 7.3.2020 /sobota/ od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice 1

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice

Dátum: 1. 3. 2020

dokument

Zobrazené 181-210 z 296

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
sneženie 1 °C 0 °C
štvrtok 7. 12. zamračené 2/-3 °C
piatok 8. 12. zamračené 1/-4 °C
sobota 9. 12. zamračené 1/-1 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail