Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy

Zobrazené 241-270 z 364

Údaje z celoplošného testovania Covid-19 v obci Šelpice

Dátum: 3. 11. 2020

oznam

Vestník vlády SR/Informácia osobný údaj

Dátum: 3. 11. 2020

oznam

Informácie k plošnému testovaniu Covid-19

Dátum: 30. 10. 2020

Vážení občania,
Chcem Vás informovať o plánovanom plošnom testovaní na COVID-19 v našej obci.

Dátum testovania: SOBOTA 31.10. 2020 a NEDEĽA 1.11.2020 v čase od 7.00 do 22.00 s upozornením, že posledný odber bude možný zrealizovať do 21.30!

V čase od 12:00 do 13:00 je obedová prestávka, priestor bude uzatvorený.

Preto Vás prosím počas prestávky nechodiť na odber, aby ste zbytočne dlho nečakali v rade.
Čas odberov sme ponechali na dobrovoľnosti (tak ako pri voľbách), kto kedy príde, vtedy bude otestovaný.
Odberové miesto bude k dispozícii prednostne obyvateľom našej obce.

Vstup bude z hlavného vchodu kultúrneho domu, pri vstupe do sály Vás pracovníci zaregistrujú.

Následne pristúpite k zástene, kde budú pripravené hygienické vreckovky na vyčistenie nosa a použitú vreckovku hodíte do odpadkového koša.

Pri ďalšej zástene Vám bude odobratý samotný ster a po ňom opustíte sálu smerom cez javisko a zadnými dverami kultúrneho domu.

Východ je taktiež označený červeno – bielou páskou.

Na výsledky testu počkáte v priestore za kultúrnym domom a po obdržaní výsledku opustíte celý priestor kultúrneho domu.

Sme si vedomí, že pri veľkom záujme o testovanie môže nastať dlhšia čakacia doba, preto Vás všetkých prosím o trpezlivosť.
Prosím tiež o prejavy slušnosti v podobe uprednostnenia miesta v rade pre starších ľudí, tehotné ženy, rodičov s deťmi a zdravotne znevýhodnených.
Verte, že sme vynaložili veľa úsilia a práce v tak krátkom termíne na prípravu testovania, preto Vás prosím o pochopenie a vzájomné rešpektovanie.

Chcem touto cestou poďakovať pracovníkom obecného úradu, poslancom, členom dobrovoľného hasičského zboru, prihláseným zdravotníkom, ktorí nám budú pomáhať v tejto nie ľahkej situácii.

Ružena Opálková, starostka obce

Multifunkčné ihrisko od 23.10.2020 - ZATVORENÉ!!!

Dátum: 23. 10. 2020

Oznamujeme občanom, že od dňa 23.10.2020 bude multifunkčné ihrisko zatvorené.

Zberový dvor od 23.10.2020 - ZATVORENÝ!!!

Dátum: 23. 10. 2020

Oznamujeme občanom, že od dňa 23.10.2020 bude zberový dvor zatvorený.

Povodňová aktivita

Dátum: 15. 10. 2020

Oznamujeme občanom, že Okresný úrad Trnava vyhlásil dňa 14.10.2020 III. stupeň povodňovej aktivity na riečnom toku Trnávka.

OZNAM Obecný úrad!

Dátum: 15. 10. 2020

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou koronavírusu bude Obecný úrad pre vererjnosť ZATVORENÝ!!!
Budeme vybavovať len veci, ktoré sú súrne a neodkladné.
V prípade potreby kontaktujte starostku obce na tel. č. 0911 341 347,033/5529103.

Ďakujeme za pochopenie.

Kompostovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 13. 10. 2020

dokument

dezinfikovanie priestorov

Dezinfikovanie verejných priestorov!

Dátum: 1. 10. 2020

V rámci opatrení voči COVID-19 obec pravidelne vykonáva dezinfikovanie autobusových zástavok, multifunkčného ihriska, hracích prvkov, lavičky a kontajnery pri obecnom úrade ako i herné zostavy v MŠ.

Dezinfikovanie vykonáva pravidelne, bezplatne člen Dobrovoľnej záchrannej brigády civilnej ochrany a zároveň člen Dobrovoľného hasičského zboru Bohdanovce nad Trnavou Mgr. Juraj Janček, PhD.

Veľké ĎAKUJEME!!!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020,2021

Dátum: 23. 9. 2020

dokument

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zb. Trnava

Dátum: 26. 6. 2020

Ochrana úrody pred požiarmi v r. 2020 - oznámenie

MDD

MDD 2020

Dátum: 1. 6. 2020

Milé deti ..... prajeme Vám všetkým krásne prežitie dnešného Medzinárodného Dňa Detí. Všetci sme sa tešili, že tak ako minulý rok, tak aj tento rok zažijeme spoločne v našej obci neopakovateľné chvíle, plné radosti, hier a nevšedných zážitkov. Opäť sme boli odhodlaní posunúť latku kultúrneho programu v Šelpiciach na vyššiu úroveň. Zo známych dôvodov však naše plány nemôžeme uskutočniť v plánovanom rozsahu a preto sa musíme tento rok zaobísť bez spoločnej oslavy MDD a oslavy sa NEUSKUTOČNIA. Veľmi nás to mrzí no nemusíme byť všetci smutní. Už teraz plánujeme pre Vás mnoho náhradných programov a podujatí počas letných prázdnin. Budú to jedinečné zážitky na ktoré sa môžete naozaj už teraz tešiť. Budú to prekvapenia, ktoré budeme spoločne postupne odhaľovať

:-) ..... Tešíme sa na Vás .... Za kultúrnu komisiu v našej obci Ivan Slezák.

Usmernenie hl.hygienika,Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 20. 5. 2020

dokument

Oznámenie a vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Dátum: 29. 4. 2020

dokument

Zápis detí do MŠ Šelpice na Šk. rok 2020/2021

Dátum: 28. 4. 2020

oznam+dokumenty

oznam

Poplatky - OZNAM!

Dátum: 21. 4. 2020

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad doporučujeme uhrádzať priamo na bankový účet obce :Prima banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0010 7615 8001.
Občania, ktorí takú možnosť nemajú najmä starší ľudia môžu prísť zaplatiť poplatky každý pondelok a stredu od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Vstupovať bude možné iba po jednom na vyzvanie zodpovedného zamestnanca úradu. Samozrejme, vstup je povolený iba s rúškom či inou vhodnou ochranou tváre, ochranou rúk, pri dverách bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR 20.04.2020

Dátum: 20. 4. 2020

oznam

Nebezpečenstvo požiarov -výstraha

Dátum: 14. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava od 9.4.2020 do odvolania.
Fyzickým osobám sa zakazuje:
- Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 7. 4. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme, že v dňoch 6.4.2020 - 9.4.2020 prebieha rekonštrukcia multifunkčného ihriska za KD.

Dezinfekcia verejných priestorov v obci!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že dňa 7.4.2020 bola v obci vykonaná dezinfekcia verejných priestorov ako: autobusové zástavky, priestor pred obchodom, smetné nádoby,nádoby na separovaný zber pri KD, detské zostavy a zostava na cvičenie pri KD.

Ochrana lesov pred požiarmi!

Dátum: 6. 4. 2020

opatrenia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 1. 4. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-48/2020 o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 952/3 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

MŠ ŠELPICE - OZNAM!

Dátum: 1. 4. 2020

Materská škola v Šelpiciach oznamuje, že v čase od 30.04.-31.05 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy.
O spôsobe a termínoch podávania žiadostí súvisiacich so zápisom Vás budeme vopred informovať prostredníctvom webovej stránky Obce Šelpice.
Mgr.Michaela Dlábiková
riaditeľ MŠ

OZNAM - ZŠ s MŠ Bohdanovce, MŠ Šelpice

Dátum: 27. 3. 2020

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou a v MŠ Šelpice je prerušené až do odvolania.

Prosíme žiakov i rodičov, aby sledovali web stránku školy, najmä: DÚ a ALF, kde im budú zadávané úlohy. Od pondelka bude vzdelávanie prebiehať v domácom prostredí.
Zároveň žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, aby zodpovedne plnili nariadenia a opatrenia.
Ďakujeme!
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1XEcdfc4LJ0apF5W2hGWjKBp1LEbMP3YAnSFqoVncs-8zlGlVwf4o1d3M

Opatrenia Covid19

Opatrenia Covid19

Dátum: 25. 3. 2020

foto

Distribúcia ochranných rúšok v obci Šelpice

Dátum: 20. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že ochranné rúška v našej obci postupne distribuuje do každej domácnosti zástupca starostky p. Ivan Slezák a poslanec Miroslav Vadovič.
V prípade ak by nejaká domácnosť nedostala, kontaktujte starostku obce na tel.č. 0911 341 347, Obecný úrad 033/5529103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Týmto Vás žiadame o značnú trpezlivosť!!!

OZNAM FCC Trnava

Dátum: 20. 3. 2020

dok.

OZNAM občanom, ktorí potrebujú pomoc!!!

Dátum: 20. 3. 2020

OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC!!!

Obec Šelpice vyzýva tých občanov, ktorí potrebujú pomoc so zadovážením základných nákupov v potravinách alebo lekárni nech sa obrátia na obecný úrad:
telefonicky: 0911 341 347, 0911 387 172,
033/55 29 103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Oznam sa týka ľudí v povinnej, dobrovoľnej karanténe a starších občanov.

Občania v karanténe-OZNAM!!!

Dátum: 20. 3. 2020

Dôrazne žiadame občanov, ktorí sú povinne alebo dobrovoľne v karanténe, aby okamžite kontaktovali starostku obce na tel.č. 0911 341 347, nahlásili sa mailom na administrativa@selpice.eu, alebo telefonicky na Obecnom úrade na tel.č. 033/5529103.
Mali viditeľne označený zvonček na dome alebo byte.


Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy, nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona vo výške 1 650,-€,
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Zobrazené 241-270 z 364

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
zamračené 24 °C 11 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail