Partneri

ZMO   http://www.soutt.sk/http://www.mk-partnerstvo.eu/     RChttp://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 1. 2022
zamračené 3 °C -3 °C
streda 26. 1. oblačno 5/0 °C
štvrtok 27. 1. slabý dážď 6/0 °C
piatok 28. 1. slabý dážď 6/3 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapa ulíc

mapa ulíc

 

 

 

 

 

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

V zmysle § 10, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Vo volebnom období 2018 – 2022 Obecné zastupiteľstvo v Šelpiciach má 7 členov – poslancov:

foto

 

Zoznam poslancov (2018-2022):

Meno Funkcie
Ing. Peter Pilát  
Jozef Vadovič  
Miroslav Vadovič predseda komisie stavebnej, územného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Ľuboš Debrecký  
Ivan Slezák zástupca starostky, predseda komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Monika Martinkovičová predseda finančnej komisie

Peter Poliak

                                                                                                                                                             

Komisie OcÚ:

1. Sociálna a kultúrna komisia:

 • Náplň práce:
  • posudzovanie žiadostí o sociálnu výpomoc
  • pomoc rodinami, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
  • príprava kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  • spolupráca so spoločenskými organizáciami
 • Volí: 
 •          Predsedu komisie: Ivan Slezák
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Jozef Vadovič
    • Ing. Peter Pilát
    • Monika Martinkovičová
   • z radov občanov obce: Ing. Branislav Gajdoš, Mgr. Zuzana Gajdošová

2. Komisia výstavby a životného prostredia:

 • Náplň práce:
  • Posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce
  • Kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného
  • Hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov
  • Podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie VZN, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia,
  • Podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva.
 • Volí: Predesedu komisie : Miroslav Vadovič
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Peter Poliak
    • Ľuboš Debrecký
    • Ivan Slezák
    • Jozef Vadovič
    • Monika Martinkovičová
    • Ing. Peter Pilát
   • z radov občanov obce: Milan Prettenhofer

3. Komisia finančná:

 • Náplň práce:
  • Vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť fungovanie obce s reálnym príjmom do rozpočtu,
  • Vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce,
  • Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce na príslušný rok,
  • Hodnotí priebežne výsledky plnenia rozpočtu ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,
  • Vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií obce.
 • Volí:
  • Predsedu komisie: Monika Martinkovičová
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Ing. Peter Pilát
    • Peter Poliak

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov

 

Osobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 2. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2]
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.

Členovia komisie:

 Predseda:

 Peter Poliak

 Podpredseda:

 Ivan Slezák

 Členovia: 

 Miroslav Vadovič  

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva r. 2018.doc (130 kB)