Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Informujeme občanov, že na Suchovskej ulici je poškodené vodovodné potrubie a 28.4.2023 /piatok/ bude prebiehať jeho oprava. Približne od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude odstavená voda v celej obci.

Oznamy

Zobrazené 151-180 z 239

Úrad verejného zdravotníctva SR - Rozhodnutie,Preventívne opatrenia koronavírus!!!

Dátum: 11. 3. 2020

oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 10. 3. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 1 ks lipy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku parc. č. 538/2 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-25/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 4 ks jablone - rastúcich na pozemku parc. č. 968 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-36/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks smreka strieborného - rastúcich na pozemku parc. č. 113/5 v k. ú Šelpice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Zberový dvor

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že prevádzka zberového dvora začína 7.3.2020 /sobota/ od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice 1

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice

Dátum: 1. 3. 2020

dokument

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 10. 2. 2020

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.01.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-9/2020 o vydanie súhlasu na výrub -
1 ks smreka - rastúceho na pozemku parc. č. 4 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Prenájom nebytového priestoru!

Dátum: 20. 1. 2020

oznam

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 7. 1. 2020

dok.

Upozornenie o podozrivom odkupovaní ornej pôdy v katastri obce Šelpice

Dátum: 16. 12. 2019

Na základe viacerých podnetov od občanov, Vás chceme informovať, že neoverené firmy zasielali do schránok ponuky na odkúpenie ornej pôdy za nízke ceny v katastri našej obce, ale aj v okolitých obciach. Týmto Vás upozorňujeme aby ste boli obozretní.

UPOZORNENIE pre vodičov v obci Šelpice

Dátum: 6. 12. 2019

oznam

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2020

Dátum: 20. 11. 2019

obecný oznam

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020

Dátum: 20. 11. 2019

obecný oznam

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 18. 11. 2019

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-146/2019 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks eleagnus angustifolia - rastúcich na pozemku parc. č. 796/7 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

#

770. výročie prvej písomnej zmienky obce Šelpice

Dátum: 15. 11. 2019

Vážení spoluobčania.

Naša obec si v tomto roku pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky.
Srdečne Vás pozývame na OSLAVY tejto významnej udalosti, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 24. novembra 2019 za prítomnosti pozvaných hostí a významných osobností našej obce. Program osláv zahájime o 10.00 hod. Slávnostnou svätou omšou, po skončení ktorej odhalíme pamätnú tabuľu na počesť kňaza Vojtecha Šulka.

Program bude pokračovať od 14.00 hod. v sále kultúrneho domu, kde máme pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne strávené slávnostné chvíle.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Dátum: 6. 11. 2019

Obec Šelpice zverejňuje e-mailovú adresu: administrativa@selpice.eu
pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Miesto, kde žijeme

Dátum: 31. 10. 2019

Ako pomohli eurofondy obci Šelpice - vybudovanie Materskej školy.

#

Úspech Veroniky Vadovičovej na World Schooting Para Sport Championships v Sydney 2019

Dátum: 17. 10. 2019

Starostka obce blahoželá a vyjadruje veľké uznanie Veronike Vadovičovej za získanie ďalšieho titulu majsterky sveta v disciplíne vzduchová puška 60 v stoji, ktorý si vystrielala na svetovom šampionáte v para športovej streľbe v austrálskom Sydney.
Veronike srdečne blahoželáme!

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti,dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad!

Dátum: 23. 9. 2019

Obec Šelpice ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 Obce Šelpice, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Šelpice alebo na účet obce.

Miestna knižnica

Dátum: 12. 7. 2019

otváracie hodiny v miestnej knižnici cez letné prázdniny v piatok od 17 hod. - 19. hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Trnava-Oznam

Dátum: 1. 7. 2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Výsledky Beh zdravia-Bh7, v Šelpiciach 1.5.2019

Dátum: 6. 5. 2019

oznam

Beh zdravia 2019 - Bohdanovská sedmička v Šelpiciach

Dátum: 12. 4. 2019

Pozývame Vás na XXI. ročník bežeckého preteku Bohdanovská sedmička - Beh zdravia 2019 v Šelpiciach.

Zberový dvor - OZNAM

Dátum: 8. 4. 2019

Oznamujeme občanom, že zberový dvor bude otvorený tento týždeň v piatok 12.04.2019 od 16:00 hod. do 18:00 hod. V sobotu 13.04.2019 bude zatvorený.

Ďalej oznamujeme, že nakoľko boli do rodinných domov pridelené záhradné kompostéry na bio odpad, na zberový dvor sa nebude vyvážať tráva, ale iba konáre z okrasných a ovocných stromov.

Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo, 30.03.2019

Dátum: 30. 3. 2019

oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA na deratizáciu

Dátum: 27. 3. 2019

oznam

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 1. kolo v obci Šelpice

Dátum: 17. 3. 2019

oznam

Doručovanie Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za KO, poplatku za psa

Dátum: 12. 3. 2019

Oznamujeme, že postupne Vám budú do domácností zamestnancami OcÚ doručované Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za KO, poplatku za psa.

Výdaj kompostérov

Dátum: 12. 3. 2019

Oznam občanom, ktorí majú nahlásený komposter na spracovanie biologického odpadu, že vydávať sa budú od stredy 20. marca 2019 v rámci úradných hodín na Obecnom úrade.

Sadzby za uloženie odpadu

Dátum: 11. 3. 2019

oznam

Zápis žiakov do 1.ročníka pre šk.rok 2019/2020

Dátum: 11. 3. 2019

oznam

Otvorenie zberného dvora

Dátum: 8. 3. 2019

Zberný dvor bude otvorený v sobotu 09.03.2019 v čase od 10.00 hod do 12.00.hod.

Zobrazené 151-180 z 239

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 6. 2023
polojasno 25 °C 12 °C
piatok 2. 6. jasná obloha 24/14 °C
sobota 3. 6. polojasno 20/9 °C
nedeľa 4. 6. zamračené 19/10 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail