Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Upozornenie pre neplatičov!

Obecný úrad Šelpice vyzýva tých daňovníkov, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľností, poplatky za odpad a za psa, aby tak urobili čím skôr, v opačnom prípade obec vyrubí neplatičom úroky z omeškania.

Oznamy

Zobrazené 121-150 z 225
 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 7. 4. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

#

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme, že v dňoch 6.4.2020 - 9.4.2020 prebieha rekonštrukcia multifunkčného ihriska za KD.

Dezinfekcia verejných priestorov v obci!

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že dňa 7.4.2020 bola v obci vykonaná dezinfekcia verejných priestorov ako: autobusové zástavky, priestor pred obchodom, smetné nádoby,nádoby na separovaný zber pri KD, detské zostavy a zostava na cvičenie pri KD.

Ochrana lesov pred požiarmi!

Dátum: 6. 4. 2020

opatrenia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 1. 4. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-48/2020 o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 952/3 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

MŠ ŠELPICE - OZNAM!

Dátum: 1. 4. 2020

Materská škola v Šelpiciach oznamuje, že v čase od 30.04.-31.05 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy.
O spôsobe a termínoch podávania žiadostí súvisiacich so zápisom Vás budeme vopred informovať prostredníctvom webovej stránky Obce Šelpice.
Mgr.Michaela Dlábiková
riaditeľ MŠ

OZNAM - ZŠ s MŠ Bohdanovce, MŠ Šelpice

Dátum: 27. 3. 2020

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou a v MŠ Šelpice je prerušené až do odvolania.

Prosíme žiakov i rodičov, aby sledovali web stránku školy, najmä: DÚ a ALF, kde im budú zadávané úlohy. Od pondelka bude vzdelávanie prebiehať v domácom prostredí.
Zároveň žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, aby zodpovedne plnili nariadenia a opatrenia.
Ďakujeme!
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1XEcdfc4LJ0apF5W2hGWjKBp1LEbMP3YAnSFqoVncs-8zlGlVwf4o1d3M

Opatrenia Covid19

Opatrenia Covid19

Dátum: 25. 3. 2020

foto

Distribúcia ochranných rúšok v obci Šelpice

Dátum: 20. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že ochranné rúška v našej obci postupne distribuuje do každej domácnosti zástupca starostky p. Ivan Slezák a poslanec Miroslav Vadovič.
V prípade ak by nejaká domácnosť nedostala, kontaktujte starostku obce na tel.č. 0911 341 347, Obecný úrad 033/5529103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Týmto Vás žiadame o značnú trpezlivosť!!!

OZNAM FCC Trnava

Dátum: 20. 3. 2020

dok.

OZNAM občanom, ktorí potrebujú pomoc!!!

Dátum: 20. 3. 2020

OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC!!!

Obec Šelpice vyzýva tých občanov, ktorí potrebujú pomoc so zadovážením základných nákupov v potravinách alebo lekárni nech sa obrátia na obecný úrad:
telefonicky: 0911 341 347, 0911 387 172,
033/55 29 103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Oznam sa týka ľudí v povinnej, dobrovoľnej karanténe a starších občanov.

Občania v karanténe-OZNAM!!!

Dátum: 20. 3. 2020

Dôrazne žiadame občanov, ktorí sú povinne alebo dobrovoľne v karanténe, aby okamžite kontaktovali starostku obce na tel.č. 0911 341 347, nahlásili sa mailom na administrativa@selpice.eu, alebo telefonicky na Obecnom úrade na tel.č. 033/5529103.
Mali viditeľne označený zvonček na dome alebo byte.


Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy, nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona vo výške 1 650,-€,
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Opatrenia Covid 19

Dátum: 18. 3. 2020

Opatrenia Covid 19

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Šelpice

Dátum: 13. 3. 2020

úradný dokument

Obecný úrad - OZNAM!!!

Dátum: 13. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení a zníženia rizika infekcie Corona vírusom - COVID19 bude obecný úrad až do odvolania pre verejnosť zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku obce na tel. č. 0911 341 347,0911 387 172 033/5529103
mailom: starosta@selpice.eu
administrativa@selpice.eu
ekonomka@selpice.eu
Stavebné ohlásenia, žiadosti, podnety, iné dotazy môžete dať do poštovej schránky.

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa, komunálny odpad a nájom za byt, je momentálne možné uhradiť len bankovým prevodom na účet obce SK19 5600 0000 0010 7615 8001.

O ďalšom režime stránkových hodín Vás budeme vopred informovať.

Ružena Opálková
starostka obce

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.111

Dátum: 13. 3. 2020

Uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie

Úrad verejného zdravotníctva SR - Rozhodnutie,Preventívne opatrenia koronavírus!!!

Dátum: 11. 3. 2020

oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 10. 3. 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 1 ks lipy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku parc. č. 538/2 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-25/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 4 ks jablone - rastúcich na pozemku parc. č. 968 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-36/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks smreka strieborného - rastúcich na pozemku parc. č. 113/5 v k. ú Šelpice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Zberový dvor

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že prevádzka zberového dvora začína 7.3.2020 /sobota/ od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice 1

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice

Dátum: 1. 3. 2020

dokument

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 10. 2. 2020

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.01.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-9/2020 o vydanie súhlasu na výrub -
1 ks smreka - rastúceho na pozemku parc. č. 4 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Prenájom nebytového priestoru!

Dátum: 20. 1. 2020

oznam

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 7. 1. 2020

dok.

Upozornenie o podozrivom odkupovaní ornej pôdy v katastri obce Šelpice

Dátum: 16. 12. 2019

Na základe viacerých podnetov od občanov, Vás chceme informovať, že neoverené firmy zasielali do schránok ponuky na odkúpenie ornej pôdy za nízke ceny v katastri našej obce, ale aj v okolitých obciach. Týmto Vás upozorňujeme aby ste boli obozretní.

UPOZORNENIE pre vodičov v obci Šelpice

Dátum: 6. 12. 2019

oznam

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2020

Dátum: 20. 11. 2019

obecný oznam

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020

Dátum: 20. 11. 2019

obecný oznam

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 18. 11. 2019

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-146/2019 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks eleagnus angustifolia - rastúcich na pozemku parc. č. 796/7 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

#

770. výročie prvej písomnej zmienky obce Šelpice

Dátum: 15. 11. 2019

Vážení spoluobčania.

Naša obec si v tomto roku pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky.
Srdečne Vás pozývame na OSLAVY tejto významnej udalosti, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 24. novembra 2019 za prítomnosti pozvaných hostí a významných osobností našej obce. Program osláv zahájime o 10.00 hod. Slávnostnou svätou omšou, po skončení ktorej odhalíme pamätnú tabuľu na počesť kňaza Vojtecha Šulka.

Program bude pokračovať od 14.00 hod. v sále kultúrneho domu, kde máme pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne strávené slávnostné chvíle.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Dátum: 6. 11. 2019

Obec Šelpice zverejňuje e-mailovú adresu: administrativa@selpice.eu
pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zobrazené 121-150 z 225

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
rain and snow 5 °C 2 °C
streda 1. 2. rain and snow 6/3 °C
štvrtok 2. 2. rain and snow 5/2 °C
piatok 3. 2. rain and snow 7/1 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mapa ulíc

mapa ulíc

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail